BLUEPEACE blog » Pollution

Archive for Pollution

SEWAGE AROUND MALÉ

pipe1.jpg
Fish enjoy sewage effluent, which is discharged in every ½ hour interval from a sewer outfall around Malé

When children and others swim and bath in the waters around Malé, especially in the artificial beach and swimming tract in Malé, they could not imagine how close they are to sewer outfalls and how much the water in which they swim is contaminated with faecal and chemicals from these untreated sewer outfalls.

swimming-tract.jpg
School children getting ready to take swimming lessons in the Swimming Tract in Malé, near a sewer outfall.

In past instances the swimming tract and artificial beach were closed for public for swimming and bathing due to complaints of higher sewer contamination.

According to the State of the Environment Report 2002, sewage effluent, potentially harmful substances and different chemicals are disposed untreated into coastal water of Male’ from nine pump stations by means of six sewer outfalls around Male’. “The pollution load from these sewer outfalls probably exceeds the dilution capacity of the receiving waters,” State of the Environment Report 2002 said.

artificial-beach.jpg
Artificial Beach: One and Only Beach for 1/3 of Population of Maldives Living in Malé

Domestic sewage, industrial wastewater and clinical and lab waste water from photo and X-ray labs are discharged untreated from these six sewer outfalls into the sea and reefs around Malé.

The results of the discharge of untreated sewage effluent, sediment stress from harbor dredging and reclamation has affected coral reef around Malé and seriously degraded the reef compared to other islands. Except few resorts, sewage treatment is an alien business in the Maldives: most of the islands sewage effluent is disposed into ground by mean of septic tanks or untreated into sea.

There is potential impact of the untreated wastewater on the health of people and the environment, and the fear of these chemicals getting into the food chain.

The currents flowing around Malé and across Atolls in the Maldives reverse with the change in season, during Iruvaa (North East Monsoon- December-April) current flows from the North, and during Hulhagu (South West Monsoon- April-December), it’s the reverse. With change in season, the pattern of sewer contamination around Malé also changes.

Even in 2002 sewerage contamination from these outfalls exceeded the “dilution capacity of the receiving water”. Can you imagine the present level of sewage concentration around the coast of Malé after 7 years?

According to the Regulation on Protection and Conservation of Environment in the Tourism Industry, sewage from resorts, hotels and guesthouses have to be disposed in a manner that is least harmful to the environment. If this is the case, what is mindboggling is that this regulation is not enforced on hotels and guesthouses built in Malé.

pipe2.jpg

If untreated sewage is not good for tourist resorts, why it good enough for more than 100,000 locals living in Malé and those in other outer islands?

Recently, the Constitution Assembly (People’s Special Majlis) has adopted the right to sewerage system as a fundamental human right. If untreated sewage is disposed into the sea and reefs, we wonder how many people’s right to a safe and healthy environment is violated in the Maldives.

Comments (61)

FISH KEPT IN POLLUTED WATER FOR YOUR DINNER

Every day live fish such as Bigeye scad (Mushi mas) and Mackeral scad (Rimmas) are kept in cages in highly polluted Male’ inner harbour in front of the Fish Market. Local fishermen catch the fish from various areas and put them in the cages to be kept alive. These cages are kept in stagnated waters where oil and all sorts of trash from boats are accumulated. From the cages these fish are collected and put in baskets in Fish Market for selling.

fish-cages.jpg
Cages in highly polluted water in front of Malé Fish Market.

Bigeye scad and Mackeral scad is commonly found in cafés and tea shops in Malé. They are also consumed at households. Some people who have bought Mackeral scad and Bigeye scad have complained of “kerosene-like taste” from these fish.

trash1.jpg
All sorts of trash accumulated near the cages in front of Fish Market.

Maldives Food and Drug Authority (MFDA), the competent authority established in 2006 to set the standards relating to food and drugs in Maldives, and the authority for certification of fish products to EU Market in the Maldives, while being completely aware of hygienic situation of fish sold in Fish Market in Malé, still allows live fish such as Mackeral scad and Bigeye scad to be kept in these cages and sold in Malé Fish Market.

trash2.jpg

In the TVM evening news on March 15, MFDA admitted that it was aware of the unhygienic conditions in the Fish Market and surrounding areas. However, it has not taken any action to stop the selling of fish from the unhygienic fish cages in polluted waters.

fishsold.jpg
Fish from the cages are sold in the Fish Market.

Till very recently, contaminated groundwater was used at Fish Market for cleaning fish and washing the market floors.

According to the State of the Environment Report 2002, sewage effluent, potentially harmful substances and different chemicals are disposed untreated into coastal water of Malé, by means of nine outfalls at six different locations. “The pollution load from these sewer outfalls probably exceeds the dilution capacity of the receiving waters,” State of the Environment Report 2002 said.

ހަޑިމުޑުދާރު މަސް ވިއްކަން މާރުކޭޓުގައި

މާލޭގެ މަސް މާރުކޭޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ފަޅު ތެރޭގައި މުށިމަހާއި ރިތްމަސް ދިރުވަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ކޮށި ތަކުގެ ކައިރީގައި ވެސް ތެލާއި އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކުނިބުނި ޖަމާވެފައި ހުރެއެވެ. މަސްވެރިން އެކިތަންތަނުން ހިފައިގެން ގެންނަ މަސް، ކޮށިތަކުގައި ދިރުވާފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތަނުން ބައެއް މަސް ވިއްކުމަށްޓަކައި މާރުކޭޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރެއެވެ. މަސް ދިރުވަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ސަރަޙައްދަކީ ރަގަޅަށް ފެން ދައުރު ނުވާ، އަދި ދޯނިފަހަރުން އެޅޭ ތަފާތު ކުނިބުންޏާއި ތެލުގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރު ވެފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ.

trash3.jpg
މަސް ދިރުވަން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކޮށިތަކުގެ ކައިރީގައި ތަފާތު ކުނިބުނި ޖަމާވެފައި

މުށިމަހާއި ރިތްމަހަކީ މާލޭގެ ސައި ހޮޓާތަކުގައި ޢާއްމުކޮށް ހުންނަ ބާވަތްތަކެކެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ގޭގޭގައި ވެސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މާރުކޭޓުން މުށިމަހާއި ރިތްމަސް ގަންނަ ބައެއް މީހުން މަހުގައި “ކަރާސީނު ކަހަލަ” ތެޔޮ ރަހައެއް ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސްތަކުގެ ފެންވަރާއި ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި 2006 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ރަސްމީ އިދާރާ އެވެ. މިއީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް ސެޓްފިކެޓް ރާއްޖޭގައި ދޫކުރާ އިދާރާ ވެސް މެއެވެ. ނަމަވެސް އެއިދާރާއަށް ވެސް މަސް މާރުކޭޓު ކުރިމަތީގައި ފަޅުތެރޭ ޞިއްޙީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ޙާލަތުގައި މަސް ދިރުވައިގެން ވިއްކާކަން އެގިފައި އޮތް ނަމަވެސް މިކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވެއެވެ.

15 މާރޗް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ޚަބަރުގައި އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ގެ ފަރާތުން ވަނީ މަސް މާރުކޭޓާއި އަދި މާރުކޭޓުގެ ކައިރި ސަރަޙައްދުގައި ޞިއްޙީ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތޭ ކަންތައް ހުރި ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފަޅުތެރޭގައި މަސް ދިރުވައި ވިއްކުން ހުއްޓުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

ދާދި ފަހަކާއި ޖެހެންދެން މަސް މާރުކޭޓުގައި މަސް ދޮންނަން އަދި މާރުކޭޓުގެ ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރަން ވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެނެވެ.

ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިޕޯޓް 2002 ބަޔާން ކުރާ ގޮތުގައި ނަޖިހާއި، ޞިއްޙީ ނުރައްކާތައް މެދުވެރިވެދާނެ ފަދަ ބާވަތްތައް އަދި ތަފާތު ކެމިކަލްތައް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓްރީޓް ނުކޮށް މާލޭގެ ވަށައިގެންވާ މޫދަށް ދޫކުރެވެއެވެ. އެއީ ތަފާތު ހަ ދިމާލެއްގައި ހުންނަ 9 ހޮޅިންނެވެ. އެރިޕޯޓު ބުނާގޮތުން ނަޖިސް ބޭރުކުރާ ހޮޅިތަކުން ބޭރުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުވާ މިންވަރު، އެ ބާވަތްތައް އެޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ލޮނުފެނުން އެބާވަތްތައް “ޑައިލިއުޓް” ކުރެވޭ މިންވަރަށް ވުރެ މަތިވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

Comments (16)

« Previous Page « Previous Page Next entries »